Általános szerzödési feltételek

Amennyiben a takaritasgyorsan.hu szolgáltatásait weboldalát használja, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

1. Hatály, a Szolgáltató adatai, elérhetőségei

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Sarkadi Gold Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.takaritasgyorsan.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSzF hatálya minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, mely a www.takaritasgyorsan.hu weboldalon keresztül, vagy egyéb online módon, továbbá telefonon történik. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott kereskedelmi szolgáltatás minősül. A hatályos ÁSzF megtalálható a Szolgáltató honlapján, továbbá székhelyén nyomtatott formában is hozzáférhető, és letölthető az alábbi linkről: www.takaritasgyorsan.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.php

A Weboldal használatával és/vagy online ill. telefonos megrendelés esetén a megrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztatót megismerte, megértette és ezek rendelkezéseit elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

1.2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSzF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidőben lépnek hatályba. Az ÁSzF változása esetén a Termék megrendelésekor hatályos ÁSzF irányadó.

1.3. Szolgáltató elérhetősége: info@takaritasgyorsan.com , tel: +36 70 346 8110

1.4. Jelen ÁSzF-ben fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 1.5. A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

2. Szolgáltatások, árak

2.1. A Szolgáltatás takarítás és háztartási munkálatok végzése amelyet az ügyfél a weboldalon keresztül rendlhet meg. A weboldalon található ár tájékoztat jellegű, a tényleges ár meghatározása a helyszini felmérés alkalmával történik. A végső ár függ a valós takarítandó felület nagyságától és szennyeződés mértékétől.

2.2. A vételár a kiválasztott szolgáltatások mellett feltüntetett összeg magyar forintban, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.3. A Szolgáltatás Weboldalon való megjelenítésének ténye nem jelenti azt, hogy az adott Termék elérhető, vagy elérhető lesz.

 

3. Megrendelés, a szerződés létrejötte

3.1. A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges. A megrendeléshez az Ügyfél köteles a Szolgáltató által lényegesnek minősített valamennyi adatát megadni. Az Ügyfél által a weboldalon megerősített (elküldött) megrendelés és a telefonon leadott megrendelés ajánlatnak minősül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti. Amennyiben a teljesítést megelőző 24 órán belül nem írásban nem kerül lemondásra, a kiszállási / készenléti költségeket minden esetben Megrendelő köteles megfizetni.

 

3.2. Weboldalon keresztül leadott megrendelés

3.2.1. Megrendelés leadására a Weboldalon regisztráció nélkül, a szolgáltatások kiválasztása után a “Megrendelem” gomb megnyomásával van lehetőség. A név, lakcím, telefonszám és email valamint az esetleges megjegyzések megadása után a megrendelés megerősítésére (elküldésére) csak az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően van mód.

3.2.2. Adatbeviteli hibák: Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában a megrendelés megerősítéséig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen: a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, továbbá a szolgáltatásokat bármikor tudja törölni vagy változtatni.

3.2.3 Az automatikus elektronikus levél, melyben a Szolgáltató rendszere a megrendelés megérkezését igazolja, nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, az csupán egy automatikus rendszerüzenet a megrendelés beérkezéséről.

3.2.4 A Szolgáltató köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését követő 48 órán belül az Ügyfél felé elektronikus úton visszaigazolni a megrendelést, mely visszaigazolás az ajánlat elfogadásának minősül és ezzel érvényes adásvételi szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás tekintetében, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél helytelen e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.2.5 A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a szerződés fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésnek minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A Felek között létrejött szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

3.2.6 Telefonon keresztül leadott megrendelés: Telefonon leadott megrendelés esetén a Szolgáltató rögzíti a megrendelést, majd 48 órán belül telefonon igazolja vissza. A visszaigazolással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti adásvételi szerződés jön létre a felek között. 5. Fizetési feltételek A megrendelt szolgáltatások vételárának kiegyenlítése az Ügyfél választása szerint átvételkor készpénzzel történik.

 

6. Elállás

6.1. Szolgáltatót a már visszaigazolt megrendelések tekintetében a rendelés egészére vagy egy részére vonatkozóan is elállási jog illeti meg. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén kerülhet sor.

6.2. A jelen pontban foglalt elállási jog kizárólag a fogyasztókat illeti meg. Fogyasztónak minősül a jelen ÁSzF 1.4. pontjában meghatározott személy. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztót – a jogszabályban foglalt kivételekkel – indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó elállási jogát a jelen ÁSzF mellékleteként csatolt nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja akként, hogy nyilatkozatát telefonon, elektronikus vagy postai úton megküldi a Szolgáltató jelen ÁSzF-ben rögzített elérhetőségének egyikére. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 14 napon belül elküldi. A határidő kezdete az a nap, amelyen az Ügyfél, a Terméket átveszi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSzF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A fogyasztó elállása esetén köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatóval előzetesen egyedileg egyeztetett címre visszaküldeni, illetve a Szolgáltató részére előzetesen egyedileg egyeztetett helyszínen átadni. A Szolgáltató székhelyén és telephelyén raktár nincs, ott visszáru átvételére nincs lehetőség. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül – a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon – visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató utánvéttel küldött csomagot nem vesz át. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

7. A Szolgáltató hibás teljesítése, Ügyfél által érvényesíthető igények

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.1. Kellékszavatosság Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén – választása szerint – a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igényeket érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján: (Fogyasztónak minősül a jelen ÁSzF 1.4. pontjában meghatározott személy.)

 

8. Felelősség kizárása

8.1. A Szolgáltató a szerződés megszegésével az Ügyfélnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére köteles, nem köteles azonban az Ügyfél vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítésére. A Szolgáltató nem köteles a neki nem felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére.

8.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle kárért.

8.3. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

8.4. A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett, más weboldalakra mutató linkekre vonatkozóan nem vállal felelősséget a más weboldalak tartalmáért, vagy az Ügyfélnél a más weboldal által felmerült bárminemű kárért.

8.5. A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályok alapján jár el, ezért nem vállal felelősséget az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályok előírásainak be nem tartásáért és az ebből eredő bárminemű kárért.

 

9. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogi műnek minősül és szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak (kép-, hang- és szöveges tartalom) vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon történő – a személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A fentieket sértő használat polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

10. Panaszkezelés, vitarendezés

10.1. Az Ügyfél a Termékkel kapcsolatos panaszát a jelen ÁSzF-ben rögzített elérhetőségeken (e-mailben, telefonon vagy postai úton) terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja, amennyiben erre mód van, úgy azonnal orvosolja, ellenkező esetben a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek megküldi. A Szolgáltató a panaszra 30 napon belül írásban indokolt érdemi választ ad. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi, indokolt válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.

10.2. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogvita a szolgáltatói panaszkezelés során nem rendeződik, az Ügyfél – fogyasztói jogainak megsértéses esetén – panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

10.3. Az Ügyfél a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából békéltető testülethez is fordulhat: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

10.4. Online vitarendezési fórum Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: Online Vitarendezési Fórum

10.5. A felek közötti jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálására hatáskörtől függően a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagosan illetékes.